» کاتالوگ

کاتالوگ

اُ آر اِس

تایلوزین تارترات

پودر سوءهاضمه

فلاوفسفولیپول

لوامیزول

آلبندازول 600 و 152

نیکلوزاماید 1250 میلی گرمی

فلومکوئین 20%

مولتی ویتامین 1000 و 120 میلی لیتری

انروفلوکساسین 10% 1000 و 120 میلی لیتری

محلول فلورفنیکل 10% 1000 و 120 میلی لیتری

اشتها آور

تهران، خیابان میر داماد، برج آرین طبقه7غربی، واحد 27

info@damyaranarak.com

021-22258241-3

021-22258244